سرور مجازی ایران 10 گیگابیت

سرور ایران پورت 10 گیگابیت

VHP-IR1

محل سرور » ایران/تهران
رم » 1 گیگابایت
پردازنده » 1 هسته
فضای هارد دیسک » 25 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 GB
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR2

محل سرور » ایران/تهران
رم » 2 گیگابایت
پردازنده » 1 هسته
فضای هارد دیسک » 25 گیگابایت NVMe
ترافیک » 100 GB
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR3

محل سرور » ایران/تهران
رم » 2 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 50 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR4

محل سرور » ایران/تهران
رم » 4 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 50 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR5

محل سرور » ایران/تهران
رم » 4 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR6

محل سرور » ایران/تهران
رم » 6 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR7

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 2 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR8

محل سرور » ایران/تهران
رم » 8 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR9

محل سرور » ایران/تهران
رم » 12 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 75 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR10

محل سرور » ایران/تهران
رم » 16 گیگابایت
پردازنده » 4 هسته
فضای هارد دیسک » 100 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR11

محل سرور » ایران/تهران
رم » 16 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 150 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR12

محل سرور » ایران/تهران
رم » 24 گیگابایت
پردازنده » 6 هسته
فضای هارد دیسک » 150 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR13

محل سرور » ایران/تهران
رم » 24 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 250 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت

VHP-IR14

محل سرور » ایران/تهران
رم » 32 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته
فضای هارد دیسک » 250 گیگابایت SSD NVMe
ترافیک » 100 گیگابایت (قابل ارتقا)
پورت شبکه » Up To 10 Gbps
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
99.9 % گارانتی آپتایم سرور
تحویل بین 1 الی 12 ساعت