سرور اختصاصی ایران

سرور ایران

IR-DED1
شروع از
2,850,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED2
شروع از
3,500,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED3
شروع از
4,300,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED4
شروع از
4,900,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED5
شروع از
5,900,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED6
شروع از
9,850,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED7
شروع از
17,700,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید
IR-DED8
شروع از
22,400,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی (ستاپ)
سفارش دهید