کلود هتزنر

سرور مجازی کلود هتزنر

CX-11

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 1Core
فضای هارد دیسک » 20 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 2048 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-22

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 40 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4096 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CPX-11

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 40 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 2048 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CAX-11

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 40 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4096 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-21

محل سرور آلمان
دیتاسنتر هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 40 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4096 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CPX-21

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 3Core
فضای هارد دیسک » 80 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 4096 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CAX-21

محل سرور آلمان
دیتاسنتر هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 80 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8192 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-32

محل سرور آلمان
دیتاسنتر هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 80 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8192 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-31

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 2Core
فضای هارد دیسک » 80 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8192 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CPX-31

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 160 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 8192 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CAX-31

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 8Core
فضای هارد دیسک » 160 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 16384 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-42

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 8Core
فضای هارد دیسک » 160 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 16384 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-41

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 4Core
فضای هارد دیسک » 160 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 16384 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CPX-41

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 8Core
فضای هارد دیسک » 240 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 16384 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CAX-41

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 16Core
فضای هارد دیسک » 360 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 32 گیگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-52

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 16Core
فضای هارد دیسک » 320 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 32768 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CX-51

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 8Core
فضای هارد دیسک » 240 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 32768 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت

CPX-51

محل سرور »آلمان
دیتاسنتر » هتزنر Hetzner
پردازنده » 16 Core
فضای هارد دیسک » 360 گیگابایت NVMe
رم گارانتی شده » 32768 مگابایت
پهنای باند » 20 ترابایت
تعداد آی پی اختصاصی » 1 عدد
پورت شبکه 10 Gbps Shared
دارای پنل مدیریت حرفه ای
تحویل بین 1 دقیقه الی حداکثر 3 ساعت