انتقال دامنه

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*


انتقال یک دامنه

* برای دامنه IR در قسمت کد Epp شناسه ایرنیک صاحب امتیاز دامنه وارد شود .