انتقال دامنه

انتقال دامنه به ما

همراه با انتقال ، دامنه شما یکسال تمدید می شود*


انتقال یک دامنه

* برای دامنه IR در قسمت کد Epp شناسه ایرنیک وارد شود .