ماژول WHMCS

ماژول درگاه بانک سامان

امکانات درگاه
رابط کاربری (گرافیکی) مناسب
فرستادن به سوی درگاه با امنیت بالا
عدم درج قیمت در فرم ارسال به درگاه و دریافت اطلاعات قیمت به طور مستقیم از فاکتور ثبت شده در دیتابیس (کاربر نمیتواند قیمت پرداختی خود را تغییر دهد)
رعایت موارد امنیتی هنگام برگشت از درگاه
مشخص نمودن وضعیت پرداخت به سه دسته ستل شده ، موفق و نا موفق
موفق اعلام شدن پرداخت های ستل نشده برای کاربر
امکانات ماژول تکمیلی
محیط گرافیکی قابل قبول
سرچ قوی برای پیمایش میان پرداخت ها
گزینه های سرچ شامل جستجوی شباهتی در شش رقم اول و چهار رقم آخر کارت ها ، جستجوی شباهتی در شناسه های پرداخت ، وضعیت پرداخت (موفق ، ستل نشده و ناموفق) ، فیتر بر اساس تاریخ فیلتر تاریخ به صورت بازه های باز و بسته)
وجود راهنمای مشخص کننده وضعیت ها
نمایش جزئیات دقیق ثانیه ای ورود کاربر به درگاه و برگشت او از آن
امکان ستل دستی برای پرداخت های ستل نشده
رعایت موارد امنیتی

ماژول درگاه بانک ملت

امکانات درگاه
رابط کاربری (گرافیکی) مناسب
فرستادن به سوی درگاه با امنیت بالا
عدم درج قیمت در فرم ارسال به درگاه و دریافت اطلاعات قیمت به طور مستقیم از فاکتور ثبت شده در دیتابیس (کاربر نمیتواند قیمت پرداختی خود را تغییر دهد)
رعایت موارد امنیتی هنگام برگشت از درگاه
مشخص نمودن وضعیت پرداخت به سه دسته ستل شده ، موفق و نا موفق
موفق اعلام شدن پرداخت های ستل نشده برای کاربر
امکانات ماژول تکمیلی
محیط گرافیکی قابل قبول
سرچ قوی برای پیمایش میان پرداخت ها
گزینه های سرچ شامل جستجوی شباهتی در شش رقم اول و چهار رقم آخر کارت ها ، جستجوی شباهتی در شناسه های پرداخت ، وضعیت پرداخت (موفق ، ستل نشده و ناموفق) ، فیتر بر اساس تاریخ فیلتر تاریخ به صورت بازه های باز و بسته)
وجود راهنمای مشخص کننده وضعیت ها
نمایش جزئیات دقیق ثانیه ای ورود کاربر به درگاه و برگشت او از آن
امکان ستل دستی برای پرداخت های ستل نشده
رعایت موارد امنیتی

ماژول درگاه بانک ملی

امکانات درگاه
رابط کاربری (گرافیکی) مناسب
فرستادن به سوی درگاه با امنیت بالا
عدم درج قیمت در فرم ارسال به درگاه و دریافت اطلاعات قیمت به طور مستقیم از فاکتور ثبت شده در دیتابیس (کاربر نمیتواند قیمت پرداختی خود را تغییر دهد)
رعایت موارد امنیتی هنگام برگشت از درگاه
مشخص نمودن وضعیت پرداخت به سه دسته ستل شده ، موفق و نا موفق
موفق اعلام شدن پرداخت های ستل نشده برای کاربر
امکانات ماژول تکمیلی
محیط گرافیکی قابل قبول
سرچ قوی برای پیمایش میان پرداخت ها
گزینه های سرچ شامل جستجوی شباهتی در شش رقم اول و چهار رقم آخر کارت ها ، جستجوی شباهتی در شناسه های پرداخت ، وضعیت پرداخت (موفق ، ستل نشده و ناموفق) ، فیتر بر اساس تاریخ فیلتر تاریخ به صورت بازه های باز و بسته)
وجود راهنمای مشخص کننده وضعیت ها
نمایش جزئیات دقیق ثانیه ای ورود کاربر به درگاه و برگشت او از آن
امکان ستل دستی برای پرداخت های ستل نشده
رعایت موارد امنیتی

ماژول درگاه بانک پارسیان

امکانات درگاه
رابط کاربری (گرافیکی) مناسب
فرستادن به سوی درگاه با امنیت بالا
عدم درج قیمت در فرم ارسال به درگاه و دریافت اطلاعات قیمت به طور مستقیم از فاکتور ثبت شده در دیتابیس (کاربر نمیتواند قیمت پرداختی خود را تغییر دهد)
رعایت موارد امنیتی هنگام برگشت از درگاه
مشخص نمودن وضعیت پرداخت به سه دسته ستل شده ، موفق و نا موفق
موفق اعلام شدن پرداخت های ستل نشده برای کاربر
امکانات ماژول تکمیلی
محیط گرافیکی قابل قبول
سرچ قوی برای پیمایش میان پرداخت ها
گزینه های سرچ شامل جستجوی شباهتی در شش رقم اول و چهار رقم آخر کارت ها ، جستجوی شباهتی در شناسه های پرداخت ، وضعیت پرداخت (موفق ، ستل نشده و ناموفق) ، فیتر بر اساس تاریخ فیلتر تاریخ به صورت بازه های باز و بسته)
وجود راهنمای مشخص کننده وضعیت ها
نمایش جزئیات دقیق ثانیه ای ورود کاربر به درگاه و برگشت او از آن
امکان ستل دستی برای پرداخت های ستل نشده
رعایت موارد امنیتی