گواهینامه SSL
PositiveSSL
280,000/سالیانه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • آمریکا کشور صادر کننده
 • دارد قابل استفاده برای نماد اعتماد
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل استفاده
 • ندارد پشتیبانی از دامنه .IR
PositiveSSL Wildcard
700,000/سالیانه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • آمریکا کشور صادر کننده
 • دارد قابل استفاده برای نماد اعتماد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه قابل استفاده
 • ندارد پشتیبانی از دامنه .IR
PositiveSSL IR Wildcard
2,500,000/سالیانه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • اروپا کشور صادر کننده
 • دارد قابل استفاده برای نماد اعتماد
 • نامحدود تعداد زیر دامنه قابل استفاده
 • دارد پشتیبانی از دامنه .IR
EV SSL
5,500,000/سالیانه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • لهستان کشور صادر کننده
 • دارد قابل استفاده برای نماد اعتماد
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل استفاده
 • دارد پشتیبانی از دامنه .IR
POSITIVE IR
520,000/سالیانه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • اروپا کشور صادر کننده
 • دارد قابل استفاده برای نماد اعتماد
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل استفاده
 • دارد پشتیبانی از دامنه .IR