لایسنس سیستمی Vps Cpanel
تحویل 1 الی 12 ساعت
100,000 تومان ماهانه + 250,000 تومان هزینه راه اندازی
LiteSpeed 2 Core
تحویل 1 الی 12 ساعت
150,000 تومان ماهانه + 250,000 تومان هزینه راه اندازی
لایسنس سیستمی Ded Cpanel
تحویل 1 الی 12 ساعت
150,000 تومان ماهانه + 470,000 تومان هزینه راه اندازی
لایسنس Vps Direct Admin
تحویل 1 الی 12 ساعت
55,000 تومان ماهانه
لایسنس ویژه Whmcs
تحویل 1 الی 24 ساعت
80,000 تومان ماهانه
لایسنس Csx
تحویل 1 الی 12 ساعت
65,000 تومان + 150,000 تومان هزینه راه اندازی یکبار